Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2019

BlueBerryyy
2429 226b
Reposted fromEtnigos Etnigos viaFuckyoubitch Fuckyoubitch

December 02 2019

BlueBerryyy
9584 284b
Reposted frommiischa miischa viairmelin irmelin

November 28 2019

BlueBerryyy
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted frommarlena marlena viacountingme countingme

November 23 2019

BlueBerryyy
4180 d292
Reposted fromkarahippie karahippie

November 22 2019

BlueBerryyy
3263 702f
https://youtu.be/0KyafNoJxso Celine Dion - Smile

November 20 2019

BlueBerryyy
8298 2cdc
Reposted fromkarahippie karahippie

November 17 2019

BlueBerryyy
0804 d0b3
Reposted fromdusielecc dusielecc viabody-and-soul body-and-soul
BlueBerryyy
2079 acb7 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

November 16 2019

BlueBerryyy
1696 dd2d
Reposted fromkarahippie karahippie viaimpulsivee impulsivee
BlueBerryyy
2539 e630
Reposted fromkarahippie karahippie

November 15 2019

BlueBerryyy
Reposted fromshakeme shakeme viamglistyporanek mglistyporanek
BlueBerryyy
0843 088b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
BlueBerryyy
4653 507e
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
BlueBerryyy

November 10 2019

BlueBerryyy
0259 debb 500
Reposted fromWolfGuy WolfGuy viaSilentForest SilentForest

November 09 2019

3152 b2dd

November 02 2019

BlueBerryyy
 Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”.
— Kayah
Reposted fromlivhanna livhanna viabitchiloveyou bitchiloveyou

November 01 2019

BlueBerryyy
1095 3248
Reposted fromkarahippie karahippie
BlueBerryyy
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viahindsight hindsight
BlueBerryyy
9149 603a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl